Yulia Podkovirina
Подковырина Юлия Сергеевна

Yulia Podkovirina

PhD in Physics
Senior Scientist
Office 202, Sladkova 178/24, 344090 Rostov-on-Don, Russia
+ 7 863 218 40 00 доб.11016
yuliya.podkovyrina@bk.ru / podkovyrina@sfedu.ru