Kartashov Oleg O.
Карташов Олег Олегович

Kartashov Oleg O.

PhD in Technical Sciences
Senior Scientist
Sladkova 178/24, 344090 Rostov-on-Don, Russia
okartashov@sfedu.ru