Prioritet-2030

Prioritet-2030


From 01.01.2022 till 31.12.2022
Grant holder: Soldatov Sergey
Members: Yury Rusalev, Svetlana Shapovalova, Victor Shapovalov, Ilia Pankin, Aram Bugaev, Vera Butova, Alexander Guda, Mikhail Soldatov, Alexander Soldatov, Pavel Medvedev, Vladimir Polyakov, Andrei Tereshchenko, Oleg Usoltsev, Alina Skorynina, Elizaveta Kozyr, Burachevskaya Olga, Danil Pashkov