Andrey Tereshchenko

Andrey Tereshchenko

Master Student
Laboratory assistant
lab.024, Zorge 5, Rostov-on-Don, Russia
+7 863 305 19 96
tereshch1@yandex.ru / antereshenko@sfedu.ru