Yulia Polyakova
Полякова Юлия Николаевна

Yulia Polyakova

Head of Strategic Development
Office 205, Sladkova 178/24, 344090 Rostov-on-Don, Russia
+7 (863) 218 40 00 доб. 10100
jpolyakova@sfedu.ru / unpolyakova@gmail.com