Yuliya Polyakova

Yuliya Polyakova

Laboratory assistant
Office 205, Sladkova, 178/24, 344090, Rostov-on-Don, Russia
+7 (863) 218 40 00 ext. 10100
jpolyakova@sfedu.ru / unpolyakova@gmail.com