Oleg Polozhentsev
Положенцев Олег Евгеньевич

Oleg Polozhentsev

PhD in Physics
Senior Scientist
Office 230, Sladkova 178/24, 344090 Rostov-on-Don, Russia
+7 863 218 40 00 доб.11018
olegpolozhentsev@mail.ru
Download Curriculum Vitae