Mikhail Soldatov

Mikhail Soldatov

PhD in Physics
Senior scientist
178 Sladkova st., of. 233, 344090, Rostov-on-Don, Russia
+7 863 218 40 00 ext.11078
mikhail.soldatov@gmail.com / mikhailsoldatov@sfedu.ru