Mikhail Mazuritskiy

Mikhail Mazuritskiy

PhD in Physics
Senior scientist
lab.003, Zorge 5, 344090 Rostov-on-Don, Russia
+7 863 218 40 00 int. 11492
mazurmik@sfedu.ru