Совместный семинар с KU Leuven

Joint KU Leuven - SFedU Seminar

October 27, 2020
Title in English : Joint KU Leuven - SFedU Seminar
Invited Speaker (not from the Center): Niels Van Velthoven, Kwinten Janssens